Google Analytics 发布异步跟踪模式代码

Google Analytics 发布了 Google Analytics 异步跟踪代码,由于改善了代码在浏览器执行,所以它能够更快加载 Google Analytics 跟踪代码,相比原来的 Google Analytics 代码,新的异步跟踪代码还加强了数据收集和准确性,并且消除由于跟踪代码没有加载完而引发的错误。

请扫码关注微信公众号
发送“验证码”获取验证码

标签:

热门文章